NVBFs Utdanningsprogram og Trenerløft

Her gjengis infoskriv til klubber og NVBFs utdanningsprogram publisert på volleyball.no 20. mai 2014.

Infoskriv til klubber

Om NVBFs Utdanningsprogram og Trenerløft

I NVBFs Handlingsplan 2012-2016 er ett av satsingsområdene «Flere og bedre kvalifiserte trenere» og Forbundsstyret har innenfor dette området vedtatt et hovedmål om «flere og bedre trenere på alle nivå».

Nedenfor finner du forbundets Utdanningsprogram – strategi og implementeringsplan slik den er vedtatt av Forbundsstyret i april 2014. Dette er på mange måter en ambisiøs plan, men likefult en svært viktig plan for å få fart på det utdanningsløftet som NIFs Trenerløype legger til grunn skal skje i de respektive særforbund. NVBF vil understreke den gode dialogen vi har hatt med Idretts-forbundet for å ferdigstille det nye Trener 1-kurset og for øvrig oppfølgingen av trenerløypa. For trenere med «gamle» kurs er det vedtatt en overgangsordning.

Om utviklingstrapp

Utviklingstrappen er et samarbeidsprosjekt mellom NVBF, TVN, Høgskole i Telemark og Olympiatoppen. Trappen er bygget opp etter Olympiatoppens definisjoner.

Målsetningen med arbeidet har vært å utarbeide et redskap med tilstrekkelig informasjon, og som samtidig er brukervennlig. Prosjektet startet opp november 2012. Arbeidsgruppen har bestått av Jon Grydeland (leder), Kåre Mol og Arvid Wigestrand, men totalt har det vært et tyvetalls fagpersoner involvert i prosessen. Det er derfor med stor glede vi nå kan lansere NVBFs utviklingstrapp.

Kristian Gjerstadberget

Kristian Gjerstadberget, Generalsekretær NVBF

Jon Grydeland

Jon Grydeland, Sportssjef NVBF

NVBF forventer at vi fremover får mange gode trenere inn i norsk volleyball som kan tilrettelegge for økt aktivitet og vekst i organisasjonen. Vi håper på stor oppslutning og engasjement fra både klubber og regioner slik at vi får til et trenerløft slik Handlingsplanen 2012-2016 har fastsatt som et sentralt utviklingsfokus.

Vennlig hilsen
Norges Volleyballforbund

Kristian Gjerstadberget og Jon Grydeland


Norges Volleyballforbund 15. mai 2014, vedtatt av Forbundsstyret 4.-6. april 2014

NVBFs utdanningsprogram – Strategi og implementeringsplan

1.0 Innledning

Hovedmål: «10 000 flere medlemmer» og «Flere og bedre trenere». Hvordan kan NVBF tilrettelegge for at flere opplever volleyball/sandvolleyball som en attraktiv idrett, og at de ønsker å være en del av organisasjonen?

Utviklingstrappen er ment som en rettesnor i et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsforløp, der målet er at flere barn får oppleve en idrettshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring. For innsikt og kunnskap om hvordan tilrettelegge for et utviklingsforløp i henhold til utviklingstrappen, henvises det til NVBFs trenerløype. «Flere og bedre trenere på alle nivåer» er dermed en viktig strategi for at NVBF skal lykkes med at flere opplever volleyball/sandvolleyball som en attraktiv idrett, og at de ønsker å være en del av organisasjonen.

2.0 Bakgrunn

Trenerløypa er NIFs nye rammeverk for trenerutdanningen i norsk idrett. Trenerløypa definerer felles prinsipper, kriterier, mål og kompetansekrav for trenerutdanningen i særforbundene i norsk idrett. Arbeidet med trenerløypa startet i 2007 og ble vedtatt av idrettsstyret i 2011. Trenerløypa erstatter trenerstigen fra 1997.

Hovedmålet er at trenerutdanningen skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere. Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger. Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder på de ulike utdanningsnivå.

Topp faglig innhold på trenerkursene, samt fremragende kurslærere er fundamentet for å sikre flere og bedre trenere. Er dette nok til å få til et utdanningsløft?

3.0 NVBFs trenerløft

Organisert og tilrettelagt på en god måte, er volleyball og sandvolleyball fantastiske aktiviteter. Minivolleyball og minisandvolleyball gjør at også barn helt nede i 5-6 års alderen kan ta del i aktiviteten. For å sikre at aktiviteten er organisert og tilrettelagt på en god måte, er gode trenere avgjørende. Det er viktig at NVBF sikrer det utdanningsløftet som organisasjonen trenger, slik at vi har nok kvalifiserte trenere.

Erfaringen til nå tilsier ikke at Topp faglig innhold på trenerkursene, samt fremragende kurslærere, er nok til å skape utdanningsløftet. Følgende har vært vurdert:

  1. Insentivordninger for klubber som har trenere med oppdatert trenerkompetanse.
  2. Bøter for klubber som ikke har trenere med oppdatert kompetanse.
  3. Krav til trenerlisens for trenere som skal lede lag i konkurranser.

Krav til trenerlisens for trenere er den strategien Forbundsstyret har vedtatt for å sikre det nødvendige utdanningsløftet. Dette forutsetter en implementeringsplan der klubbene og trenerne sikres nok tid til å tilegne seg kompetansen. Barn og ungdom, samt elite, er satsingsområder for NVBF. Derfor gjennomføres det i første ledd lisenskrav for barne- og ungdomstrenere, samt elitetrenerne, etter tabellen under. I miniligaer og US-runder vil det ikke være krav om lisens, men krav om gjennomført introduksjonskurs (enten «minitreneren» eller »ungdomstreneren»).

Konkurranseklasse Lisens-/kurskrav
Minivolleyball/sandvolleyball Nivå 1 – 3. 8-timers-kurset «Minitreneren»
3-er volleyball og 2-er sandvolleyball (Nivå 4) – U-15. Trener 1 (RM og NM) For US-runder er kravet 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren»
U-17 – U 19 Trener 2 (RM og NM) For US-runder er kravet 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren»
Mizunoligaen Trener 3

Ledd to vil være øvrige klasser, med følgende lisenskrav:

Konkurranseklasse Lisens-/kurskrav
3.divisjon og lavere Trener 1
2.divisjon Trener 2
1.divisjon Trener 3

Lisenskontroll av trenere vil gjennomføres i forbindelse med konkurranser, på lik linje som lisenskontroll av utøvere.

4.0 Implementering

Implementeringsplanen for barn, ungdom og elite er som følger:

Konkurranseklasse Lisens-/kurskrav Implementering
Minivolleyball/sandvolleyball Nivå 1 – 3. 8-timers-kurset «Minitreneren» Høst 2015
3-er volleyball og 2-er sandvolleyball (Nivå 4) – U-15. Trener 1 (RM og NM) 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren» Januar 2016 Høst 2015
U-17 – U 19 Trener 2 (RM og NM) 8-timers-Kurset «Ungdomstreneren» T1: Januar 2016. T2: Januar 2017. Høst 2015
Mizunoligaen Trener 3 Høst 2015 T1 Høst 2016 T2 Høst 2017 T3

Implementeringsplanen for øvrige trenere er som følger:

Konkurranseklasse Trenerlisens Implementering
3.divisjon og lavere Trener 1 Høst 2017
2.divisjon Trener 2 Høst 2017 T1 Høst 2018 T2
1.divisjon Trener 3 Høst 2017 T1 Høst 2018 T2 Høst 2019 T3

Etter fullført kurs samt godkjent praksis, vil treneren få sin trenerlisens. For å opprettholde sin lisens må treneren innen tre år enten starte på neste steg i trenerløypa, eller gjennomføre etterutdanningskurs. Det kan tildeles midlertidig lisens (for en avgrenset periode) for trenere som har startet opp med aktuelt trenergrad.

Følgende organisasjonsledd er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av trenerkursene:

Kurs Ansvarlig organisasjonsledd Merknad
«Minitreneren» og »Ungdomstreneren» Region, samt klubber som ønsker å holde egne kurs. NVBF vil tilrettelegge for at også klubber kan ha egne kurslærere for introduksjonskursene.
Trener 1 Region Regionene er ansvarlige for å ha nok kurslærere.
Trener 2 Sentralt NVBF sentralt er ansvarlig for å ha nok kurslærere
Trener 3 Sentralt NVBF sentralt er ansvarlig for å ha nok kurslærere

Det er kun sertifiserte kurslærere som har anledning til å holde kurs i trenerløypa. NVBF sentralt er ansvarlig for å arrangere kurslærerkurs, slik at klubber, regioner og NVBF sentralt, har nok kurslærere.

5.0 Overgangskurs

Autorisasjoner etter de nye definerte standardene fra NIF, er mer faglig krevende. NVBF kan ikke gi automatisk overgang fra en trenerstatus opparbeidet i den gamle trenerstigen over til et trinn i den nye trenerløypa, fordi det er mange nye tilleggs-elementer i den nye trenerløypa. For de som ønsker å rekvalifisere sin trenerstatus etter NIFs nye krav, vil NVBF derfor tilby overgangskurs. Innholdet i overgangskurset vil i hovedsak omfatte de nye kompetansekravene som ikke var en del av trenerens opprinnelige kursing. Dermed vil treneren unngå å repetere kjent kunnskap. De to trenerutdanningsløpene, den gamle trenerstigen og den nye trenerløypa, er ikke parallelle løp. I den nye trenerløypa er hvert trinn større og inneholder langt flere elementer. Ved en rekvalifisering vil treneren derfor sertifiseres på ett nivå lavere enn i hans/hennes opprinnelig trenerstatus. Det vil ikke bli tilbudt overgangskurs for trener 1. Disse må ta minivolleyballkurset for å resertifiseres. Se tabell for oversikt over andre tilpasninger og overgangskurs.

Trenerstigen Trenerløype Overgangskurs Omfang
Trener 1 16 t Minivolleyballtrener 8 t Nei
Trener 2 32 t Trener 1 45 t kurs + 45t praksis Ja 2 dager
Trener 3 48 t Trener 2 75 t kurs + 75t praksis Ja 2-3 dager
Trener 4 Trener 3 90 t kurs + 90t praksis Ja 2-3 dager

Hvem tilbys overgangskurs?

Trenere som kan dokumentere gjennomført trenerkurs fra de 5 siste årene eller dokumentere eldre trenerkurs og relevant praksis fra de 5 siste årene, får tilbud om overgangskurs. Relevant praksis defineres som minimum: – Trener gjennom en hel sesong for aktuell alder/nivå. – Idrettslærer med volleyball i aktuell alder/nivå i et skoleår.

Gjennomføringsperiode

NVBF vil tilby overgangskurs i 2 år. Første kurs januar 2015, siste kurs januar 2017.

6.0 Attraktivt å være trener

NVBF forutsetter at trenerkursene er selvfinansierende, slik at kursavgiften dekker de reelle kostnadene uten subsidiering fra NVBF. NVBFs ressurser inn mot trenerløftet brukes i hovedsak til å utvikle trenerkurs, etterutdanningskurs, overgangskurs og instruktørkurs. I tillegg vil det bli brukt noe ressurser på tiltak for å gjøre det det mer attraktivt å være trener. Tentativ plan:

  1. Etablere nettforum for NVBFs trenere. Oppstart 2014.
  2. Etablere trenerforening. Oppstart 2014.
  3. Etablere et attraktivt trenerseminar. Oppstart 2015.
  4. Økt status og synliggjøring i egen organisasjonen. Eksempelvis trenerkort med tilgang til ulike arrangementer, m.m.


wau

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s